เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

หลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง เสียงจากครูปฐมวัยสะท้อนว่า เด็กมีอาการงอแง หงุดหงิดมากขึ้น กำกับตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บางรายมีพฤติกรรมที่ถดถอยภาวะเช่นนี้ อาจชี้สาเหตุได้ว่า มาจากการไม่มีสังคม ไม่มีชีวิตปกติของเด็ก ไม่ได้เล่นกับเพื่อน...