📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบแบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่ทุกท่าน ความเห็นที่ได้รับจากท่านเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการรณรงค์ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับของที่ระลึกทั้ง 50 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อคุณครูที่ได้รับรางวัล จังหวัด
1 คุณระดาวัล ผามั่ง เชียงราย
2 คุณณัฐกานต์ เชยบาน เชียงราย
3 คุณวราพร สงวนประชา เชียงราย
4 คุณนวพร พัฒนสุขวสันต์ ระยอง
5 คุณปริยฉัตร กันทะคำ ชลบุรี
6 คุณวิรัตน์ ชัชวาลปรีชา เชียงราย
7 คุณกชกร วิสาพบ เชียงราย
8 คุณพรรณิภา ยิ้มใย เชียงราย
9 คุณสิริพัทธ วงค์เวียน เชียงราย
10 คุณสุพรรณี อุดมโชครุ่งเรือง เชียงราย
11 คุณเกษชรินทร์ สุยะตา เชียงราย
12 คุณสุพัตรี ศรศรี ศรีสะเกษ
13 คุณเกษวฎี โทปุรินทร์ ระยอง
14 คุณกาญจนส เพิ่มพูล ระยอง
15 คุณวรรณภรณ์ สวนสุวรรณ์ ระยอง
16 คุณสุชาด จันทร์หอม ระยอง
17 คุณวัชรี แก้วปราบ เชียงราย
18 คุณจันศิลารัตน์ ชื่นติ พระนครศรีอยุธยา
19 คุณนิชธาวัลย์ ถาเงิน เชียงราย
20 คุณจุฑามาศ คำแปง เชียงราย
21 คุณศุภลักษณ์ ศุภเมธีศิลป์ เชียงราย
22 คุณเพ็ญผกา ชินบุตรานนท์ กรุงเทพ
23 คุณสุกัญญา วงหาเทพ ระยอง
รายชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับรางวัล
24 คุณธัญญรัตน์ อินต๊ะรัตน์ เชียงราย
25 คุณคาโอริ โตซูก้า ไชยศิริ เชียงราย
26 คุณรัตนา แซ่เห้อ เชียงราย
27 คุณสุภัทรา หล่อตั้งตระกูล ระยอง
28 คุณพัชรี ศรีวิชัยลำพรรณ์ เชียงราย
29 คุณสิริพัทธ วงค์เวียน เชียงราย
30 คุณ Thanongpan Chaipalangrit เพชรบูรณ์
31 คุณฐิติพร ลัดดาวัลย์ ระยอง
32 คุณณัฐธิดา สนิทเหลือ ระยอง
33 คุณนพมาศ ใจทน ระยอง
34 คุณรังสินี อินทร์พร ระยอง
35 คุณกมลวรรณ เป็ดแก้ว ระยอง
36 คุณรณชัย พัฒน์ทอง ระยอง
37 คุณวนิดา ปนัตตะเน ระยอง
38 คุณกัลยรัตน์ แซ่ตั้ง ระยอง
39 คุณเฉลิมพร แสงกระจ่าง ระยอง
40 คุณวิมลวรรณ นิ่มวรรณโณ ระยอง
41 คุณสมพร จันทา ระยอง
42 คุณโยธิน ภูเรืองเดช ระยอง
43 คุณเกวลิน สุขสำราญ ระยอง
44 คุณกฤตยา บุญยิ่งวัฒนานนท์ ระยอง
45 คุณอิทธิศักดิ์ พุฒดี ระยอง
46 คุณดวงพร สุขเสริญ นครสวรรค์
47 คุณนวภัสร์ อินต๊ะไชยวงค์ เชียงราย
48 คุณ​ธิติวุฒิ​ ใจเที่ยง เชียงราย
49 คุณรัตติกาล วงค์วาท เชียงราย
50 คุณหยาดอรุณ ลาพาแว เชียงราย

ทั้งนี้ ภายในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ทีมงานจะส่งข้อความไปทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับโครงการฯ เพื่อยืนยัน ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งของที่ระลึก ส่วนท่านที่ไม่มีอีเมล ทีมงานจะติดต่อท่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านและตอบกลับทันที เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการจัดส่ง

ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
ทีมงานฯ

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250