📢ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่

แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด

แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มครู/ ผู้ดูแลเด็ก
เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250