แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มครู / ผู้ดูแลเด็ก

เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด

แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มครู ผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบ และแนวทางการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดทำเลือก และกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง

ข้อมูลของผู้ปกครอง

 

-------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด 19 ต่อเด็กปฐมวัย

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบ ถูก ในข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง หรือ เลือกคำตอบ ผิด ในข้อที่ท่านคิดว่าผิด

-------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด 19

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบ ถูก ในข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง หรือ เลือกคำตอบ ผิด ในข้อที่ท่านคิดว่าผิด

-------------------------------------------------------------------------------

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการให้ข้อมูลติดต่อ เพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล
**โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้สิทธิลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

 

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250