เข้าใจธรรมชาติสมองที่ก่อรูปในช่วงปฐมวัย

เข้าใจธรรมชาติสมองที่ก่อรูปในช่วงปฐมวัย

ทุกประสบการณ์ ส่งผลต่อการก่อรูปของโครงข่ายเส้นใยประสาทในสมอง ความเข้าใจธรรมชาติและกลไกการทำงานของสมองที่ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 21 ทำให้เราเข้าใจการก่อรูปของสมองในช่วงปฐมวัยชัดเจนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เทคโนโลยีทำให้เราค้นพบว่า...