หุ้นส่วนสร้างชีวิตเด็ก : พ่อแม่ผู้ปกครองกับครู 

หุ้นส่วนสร้างชีวิตเด็ก : พ่อแม่ผู้ปกครองกับครู 

เลี้ยงลูกไปทางเดียวกัน ชีวิตของเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ มีพัฒนาการด้านต่างๆ สมวัย มีความเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และเรียนรู้ได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับคนสำคัญรอบข้างที่ดูแลเอาใจใส่ ประกอบด้วย พ่อแม่ ครอบครัว และครูโดยเฉพาะครูปฐมวัย...