ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องเด็กปฐมวัยความรักลูกนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่ทักษะในการเลี้ยงลูก…ไม่ใช่

ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องเด็กปฐมวัยความรักลูกนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่ทักษะในการเลี้ยงลูก…ไม่ใช่

ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  จิตแพทย์เด็กชื่อดังได้ชี้ว่า มีบันไดพัฒนาการแต่ละขั้นที่เด็กทุกคนต้องพัฒนาถึง 7 ขั้นให้ผ่านไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ การสร้างแม่, การสร้างสายสัมพันธ์, การสร้างตัวตน(Self), การเห็นคุณค่าตนเอง...
ฟื้นฟูเด็ก..ต้องฟื้นฟูใจครูด้วย 

ฟื้นฟูเด็ก..ต้องฟื้นฟูใจครูด้วย 

หลังโควิดพ่อแม่อ่อนแอลงทุกด้าน ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อทุกครอบครัว ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก ไปจนถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนมีรายได้น้อยและเปราะบาง...
หุ้นส่วนสร้างชีวิตเด็ก : พ่อแม่ผู้ปกครองกับครู 

หุ้นส่วนสร้างชีวิตเด็ก : พ่อแม่ผู้ปกครองกับครู 

เลี้ยงลูกไปทางเดียวกัน ชีวิตของเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ มีพัฒนาการด้านต่างๆ สมวัย มีความเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และเรียนรู้ได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับคนสำคัญรอบข้างที่ดูแลเอาใจใส่ ประกอบด้วย พ่อแม่ ครอบครัว และครูโดยเฉพาะครูปฐมวัย...
ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs)  ส่งผลระยะยาวทุกด้าน 

ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs)  ส่งผลระยะยาวทุกด้าน 

อะไรคือ ACEs องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อธิบาย “ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก” (Adverse Childhood Experience; ACEs) ว่าหมายถึงประสบการณ์ความเครียดที่เด็กได้รับ ตั้งแต่การถูกทอดทิ้งทาง การถูกทอดทิ้งทางใจ การทารุณกรรมทางกาย ใจ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิด...
หลังโควิด เด็กปฐมวัยนอนน้อยลง เร่งคืนการนอนให้เด็กๆ

หลังโควิด เด็กปฐมวัยนอนน้อยลง เร่งคืนการนอนให้เด็กๆ

ในช่วงสถานการณ์โควิด พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้ดี ทั้งจากความจำเป็น และจากเดิมที่มีทัศนคติอยู่แล้วว่า เมื่อเด็กมีอายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการดูแลเด็ก เมื่อเผชิญความเครียดจากปัญหาการทำมาหากิน...