สมอง 3 ส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ เพื่อช่วยดูแลพฤติกรรมเด็ก

สมอง 3 ส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ เพื่อช่วยดูแลพฤติกรรมเด็ก

ทฤษฎีสมองสามส่วน (Triune Brain) เป็นทฤษฎีที่อธิบายให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของสมองมนุษย์ ว่าบทบาทหน้าที่ของสมองที่สำคัญแต่ละส่วนเป็นอย่างไร ผู้นำเสนอ คือ นายแพทย์พอล แมคลีน (Paul MacLean) นักประสาทวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาตามลำดับ...