ภาวะเรียนรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัย 

ภาวะเรียนรู้ถดถอยในเด็กปฐมวัย 

ภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ในเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์โควิด เป็นเรื่องที่พบในทุกประเทศ ในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จำนวน 1,163 รายจากการให้ข้อมูลของครู/ผู้ดูแลเด็ก โดยให้ความหมายภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย: Learning Loss...