ฟื้นฟูเด็ก..ต้องฟื้นฟูใจครูด้วย 

ฟื้นฟูเด็ก..ต้องฟื้นฟูใจครูด้วย 

หลังโควิดพ่อแม่อ่อนแอลงทุกด้าน ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อทุกครอบครัว ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก ไปจนถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนมีรายได้น้อยและเปราะบาง...