พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยหลังโควิด

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สวมแมสก์ตลอดปี  นั่งอยู่กับที่ทั้งวัน  อันตรายหรือไม่ ในปี 2562 หนึ่งในสิบของเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบของไทย ส่วนใหญ่ครอบครัวยากจนถึงยากจนมาก มีภาวะแคระแกร็นจากการเลี้ยงดู ออกกำลังกายน้อย ข้อมูลพบว่าเด็กไทย 0-2 ขวบแทบไม่มีกิจกรรมทางกาย และเด็ก 3-5...