ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs)  ส่งผลระยะยาวทุกด้าน 

ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs)  ส่งผลระยะยาวทุกด้าน 

อะไรคือ ACEs องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อธิบาย “ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก” (Adverse Childhood Experience; ACEs) ว่าหมายถึงประสบการณ์ความเครียดที่เด็กได้รับ ตั้งแต่การถูกทอดทิ้งทาง การถูกทอดทิ้งทางใจ การทารุณกรรมทางกาย ใจ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิด...