คู่มือ ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังโควิด (สำหรับ อสม.)

ปฐมวัยคือวัยรากฐานของชีวิต ถ้าช่วงปฐมวัยได้รับโอกาสพัฒนาที่่ดี ด้วยความรักผูกพันฝึกฝนปลูกฝังคุณลักษณะจนเป็นนิสัยสันดานที่สร้างสรรค์ ชีวิตที่่เหลือก็มีโอกาสเสียหายน้อยมากงานวิจัยชีไว้ว่าการลงทุนในเด็กปฐมวัย คุ้มค่าที่สุดสำหรับสังคม
แต่ประเทศของเรายังมีการลงทุนในเด็กปฐมวัยน้อยเกินไป ปัญหาจึงเกิดมากมาย กล่าวรวมๆ ได้ว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยของเราล่าช้าทุกด้านมานานนับสิบปี
ครั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด การปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ยิ่งซ้ำเติม ทำให้พัฒนาการในภาพรวมถดถอยอย่างรุนแรงทุกด้าน ซึ่งคณะอนุุกรรมการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดเวทีวิชาการอย่างเข้มข้นถึง 6 เวทีโดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อนำเข้าข้อมูลจากทุกแหล่งมาวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะที่่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ง่าย

 

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลดเอกสาร

แบบสอบถามก่อนดาวน์โหลด ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังโควิด (สำหรับ อสม.)

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250